მთავარი გვერდი | მიმდინარე
მოგვწერეთ

 

  > ჩვენი სერვისები
 მთავარი
 ჩვენს შესახებ
 კონტაქტები
  > ტოტალიზატორს
 ქართ. ტელეტექსტი
 კოეფ. განთავსება
 რეკლამა საიტზე
 


 


mimdinare matCebis sistema

es sistema gankuTvnilia TamaSebis angariSebis translaciisaTvis totalizatorebSi Cveulebrivi televizoris saSualebiT, da warmatebiT gamoiyeneba rogorc Tbilisis, aseve saqarTvelos sxva reginebis wamyvani totalizatorebis mier. igi warmoadgens kompiterul programas, romelic saSualebas iZleva Tvalyuri vadevnoT mimdinare TamaSebis angariSebs realuri drois reJimSi. aseTi sistemis magaliTi ganTavsebulia Cvens saitze "mimdinare TamaSebis" ganyofilebaSi. TumcaRa, Cven gvsurs Tqveni yuradReba mivapyroT Semdeg niSan-Tvisebebs:
  • yvela gundis, Cempionatebisa da ligebis dasaxeleba naTargmnia qarTul enaze;
  • sistema sruliad avtomatizirebulia da ar saWiroebs gareSe Carevas;
  • matCebis angariSebi ganaxldeba yovel 1-2 wuTSi;
  • gvaqvs naTamaSebi drois da im qevynis droSis indikacia, sadac mimdinareobs TamaSi;
  • interfeisi SeiZleba sruliad iqnas Tqvens mier konfigurirebuli, totalizatoris safirmo stilisa da Tqveni survilis Sesabamisad (fonis feri, warwera, Sriftebis zoma da stili da a.S.), agreTve bevri sxva.

mocemuli sistema ar saWiroebs damatebiT xarjebs dayenebaze, instalaciaze da programuli uzrunvelyofis momsaxurebaze, radganac misi ZiriTadi nawili sruldeba Cvens kompiterebze (igulisxmeba Tqvens mier Internet-Si gamoyenebis SesaZlebloba).

kidev erTxel gvinda mivapyroT Tqveni yuradReba imaze, rom sistema sruliad funqcionirebs qarTule enaze da ar gaaCnia analogi kavkasiaSi.

gamokvlevebis Sedegebis mixedviT, romlebic Caatara Cvenma kompaniam da efuZvneboda statistikur informacias, romlebic mogvawodes Cvenma klientebma, gvinda avRniSnoT: mimdinare TamaSebis sistemis gamoyeneba pirveli 3 Tvis ganmavlobaSi warmoadgens did pliuss, Tuki gaviTvaliswinebT uzarmazar konkurencias am TamaSebis biznesis sferoSi.

imisaTvis, rom daayenoT da daiwyoT mocemuli sistemis gamoyeneba, Tqven unda gadaricxoT Cvens angariSze Sesabamisi Tanxa (fasebi damokidebulia momsaxurebis periodze da ganTavsebulia cxrilSi), ris Semdegac gvikavSirdebiT Cven, da Tqven miiRebT unikalur parols sistemaSi Sesasvlelad. mTeli operacia grZeldeba araumetes 1-2 saaTisa. damatebiTi informaciis misaRebad Tqven SegiZliaT dagvikavSirdeT qvemoT miTiTebul nomerze.დააყენეთ livescore.ge მთავარ გვერდად


All rights reserved LIVESCORE.GE 2002-2003
Mail us | დაგვირეკეთ: (899) 22-10-60